Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

szwypotwoimniedotykaniu
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (...) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— A. Osiecka
Reposted fromesperer esperer viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
szwypotwoimniedotykaniu
0401 3f23
Reposted fromposzum poszum vialekkaprzesada lekkaprzesada
szwypotwoimniedotykaniu

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.

— Ignacy Karpowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viagemmy gemmy
szwypotwoimniedotykaniu

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

Reposted fromoutoflove outoflove viakhal khal

October 09 2017

szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
Reposted frombluuu bluuu viarurky rurky
szwypotwoimniedotykaniu
1069 261b
Reposted fromkaraibski karaibski viarurky rurky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl