Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

szwypotwoimniedotykaniu
Sukces przychodzi, (z) czasem.
— 1:24
Reposted fromgogullo77 gogullo77 vianieobecnosc nieobecnosc
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu

February 27 2019

szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu

February 16 2019

szwypotwoimniedotykaniu
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
szwypotwoimniedotykaniu
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

November 11 2018

szwypotwoimniedotykaniu
Miłość to obecność.
— znalezione
szwypotwoimniedotykaniu
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
szwypotwoimniedotykaniu
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka vianieobecnosc nieobecnosc
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
6393 1bdd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
szwypotwoimniedotykaniu

August 19 2018

szwypotwoimniedotykaniu

July 26 2018

szwypotwoimniedotykaniu
6502 6bbe
szwypotwoimniedotykaniu
5322 ccac 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl