Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

szwypotwoimniedotykaniu
2644 7131
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
szwypotwoimniedotykaniu
7140 c2bb 500
Reposted from777727772 777727772 viaromanticDreams romanticDreams
szwypotwoimniedotykaniu
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viaSalute Salute
szwypotwoimniedotykaniu
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation

November 23 2017

6267 824f 500
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
6296 f7c1
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
6366 904e
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
szwypotwoimniedotykaniu
4587 3113
Reposted fromrosewood rosewood viajanealicejones janealicejones
szwypotwoimniedotykaniu
5687 bd9c 500
Reposted fromrozalka rozalka viapoppyseed poppyseed
6895 ba1e
Reposted fromkulamin kulamin vialekkaprzesada lekkaprzesada
8277 84f2 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
5068 92a5 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 20 2017

1502 1076 500
Reposted fromtwice twice viarurky rurky

November 16 2017

9972 29dc
Reposted frombrumous brumous viasoulwax soulwax
szwypotwoimniedotykaniu
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viasoulwax soulwax

November 14 2017

szwypotwoimniedotykaniu
9958 dd35
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9960 d210 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9971 8920 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
szwypotwoimniedotykaniu
6333 8b17 500
Reposted fromhermina hermina vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl