Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

szwypotwoimniedotykaniu
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
szwypotwoimniedotykaniu
9163 288e
9844 5883
szwypotwoimniedotykaniu
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
szwypotwoimniedotykaniu
3343 872c 500
True story.
8149 192e 500
szwypotwoimniedotykaniu
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
szwypotwoimniedotykaniu
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
szwypotwoimniedotykaniu
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
szwypotwoimniedotykaniu
7823 8e5c
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss viawishyouwerehere wishyouwerehere
szwypotwoimniedotykaniu
1438 f591
Reposted fromdomipaek domipaek viawishyouwerehere wishyouwerehere
szwypotwoimniedotykaniu
9204 9861
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
szwypotwoimniedotykaniu
9353 1e51
szwypotwoimniedotykaniu
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viawishyouwerehere wishyouwerehere
szwypotwoimniedotykaniu
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viawishyouwerehere wishyouwerehere
szwypotwoimniedotykaniu
6078 81a2
szwypotwoimniedotykaniu
8524 55a6 500
Reposted fromkerosine kerosine viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl