Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

8149 192e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viathesatanek10 thesatanek10

August 13 2017

szwypotwoimniedotykaniu
3804 5c8e
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viakhal khal
szwypotwoimniedotykaniu
1167 5e61
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viakhal khal
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"

August 16 2017

8149 192e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viathesatanek10 thesatanek10

August 13 2017

szwypotwoimniedotykaniu
3804 5c8e
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viakhal khal
szwypotwoimniedotykaniu
1167 5e61
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viakhal khal
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu

August 16 2017

8149 192e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viathesatanek10 thesatanek10

August 13 2017

szwypotwoimniedotykaniu
3804 5c8e
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viakhal khal
szwypotwoimniedotykaniu
1167 5e61
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viakhal khal
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
1167 5e61
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viakhal khal
szwypotwoimniedotykaniu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl